FILOZOFIA INWESTYCYJNA

Celem inwestycyjnym Funduszu jest Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, jednakże dołoży wszelkich starań dla jego realizacji.

DLA KOGO?

Produkt przeznaczony, dla klientów chcących ulokować swoje nadwyżki finansowe, posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie, którzy akceptują wyższe ryzyko inwestycyjne i mogą, bez uszczerbku dla realizacji potrzeb podstawowych, zaabsorbować potencjalne straty inwestycyjne.

MODEL DZIAŁANIA

Fundusz inwestuje w niepubliczne emisje obligacji firm prowadzących działalność polegającą na udzielaniu krótkoterminowych pożyczek korporacyjnych zabezpieczonych na nieruchomościach.

Saturn TFI S.A.

ul. Krasińskiego 2A,01-601 Warszawa

www.saturntfi.pl
info@saturntfi.pl